Wat doet de Stichting Superkatten

Superkatten, wat zijn het.

Superkatten zijn geen ras, merk of bepaalde soort kleur katten. Maar verwijst naar de levensstijl van Nederlandse verwilderde buitenkatten. Zij moeten zich zelfstandig zien te redden, al dan niet met kittens. De poezen krijgen elk jaar minimaal twee nestjes, de katers leg­gen vele kilometers af achter hun hormonen aan; deze katten zijn echte Superkatten, de onzichtbare krachtpatsers.

Doelstelling

De Stichting Superkatten is opgericht om de problemen van (verwilderde) zwerfkatten in groot Rivierenland te verminderen. De Stichting zet zich in om na meldingen deze dieren te vangen, te castreren (m/v) en te herplaatsen, waardoor deze op hun beurt ook de overlast van muizen en ratten kunnen bestrijden.

Hiermee voorkomen wij verdere voortplanting en overlast van deze katten en ze doen nog iets nuttigs ook. Gezien deze activiteiten door de Wet verboden zijn, is er d.d. 3 augustus 2011 en verlening 2016 door de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan de Stichting Superkatten een formele ontheffing verleend.

Met ingang van 01-2017 is het verlenen van ontheffingen ondergebracht bij de Provincie.
De gedeputeerde van de provincie Gelderland heeft Stichting Superkatten onder zaaknummer: 2017-008470 hiervoor een ontheffing verleend.

Wat te doen met een zwerfkat

De website Dier-en-natuur heeft hier een mooi artikel over gepubliceerd, lees het even door en meld alstublieft zwerfkatten: https://dier-en-natuur.infonu.nl/huisdieren/60631-wat-te-doen-met-een-zwerfkat-in-de-tuin-of-buurt.html

Verwilderde katten komen nog steeds veel voor op en rond  boerenbedrijven in het buitengebied, zij kunnen voor verstoringen zorgen van het wild en bij broedende (weide)vogels.
Katers die door de velden van boerderij tot boerderij achter hun hormonen aangaan en moederpoezen die hun jongen leren jagen.
Door deze katten te vangen, neutraliseren en terug te plaatsen bij de boerderij blijven zij dichter bij hun eigen werkterrein en voorkomt het nieuwe aanwas met kitten ‘s.
Wij kunnen deze dieren vangen, opvangen en bij de dierenarts laten neutraliseren, tevens worden zij voorzien van chip zodat, mocht hier een wettelijke verplichting op komen, deze dieren al voorzien zijn van een transponder.
-Ook voor het vangen van losgelaten/gedumpte katten bij uw boerderij kunt u onze hulp inroepen.

De Stichting Superkatten krijgt ook geregeld meldingen binnen over dode katten. De dierenambulance kan na dit soort meldingen niet overal komen. Binnen sommige Gemeenten wordt dat en route door de buitendienst van de AVRI meegenomen en vaak zonder enige controle vernietigd. Vaak is het zo dat een kat een chip draagt waardoor de eigenaar opgespoord kan worden. Om deze uit te kunnen lezen is een chipreader nodig. Sommige Gemeentes hebben die niet. De Stichting is bereid hierbij te helpen. Als verdere samenwerking wil de Stichting Superkatten na verificatie de eigenaar opsporen en berichten.

Soms is voortplanting ook niet meer te voorkomen en worden er nestjes geboren en gevonden. Deze kittens worden dan door gastgezinnen gesocialiseerd en worden er belangstellende mensen in den lande gelukkig gemaakt met een jong katje (zie huisje gezocht). Deze katjes dienen dan verplicht conform de “Gedragscode Dierenbescherming voor het vangen en terugplaatsen van verwilderde katten” t.z.t. ook weer geneutraliseerd worden.

Deze algehele aanpak wordt door een aantal vrijwilligers, belangeloos en volledig Non-profit uitgevoerd.

Helaas blijkt dit niet kostendekkend te kunnen en is er geen enkele subsidie of financiële vergoeding vanuit Gemeente of Overheid voor de hulp aan deze katten.
Derhalve zijn wij volledig afhankelijk van giften en donaties om ons financieel in dit project te ondersteunen.

U kunt ook in Uw testament opnemen dat u een deel van Uw erfenis ter beschikking wilt stellen aan de Stichting Superkatten. Wellicht onderkent u het zwerfkattenprobleem ook en bent u bereid hiervoor meer te doen. U kunt zich dan ook aanmelden als vrijwilliger of gastgezin.

De stichting heeft ten doel:

  1. het helpen van dieren in nood door middel van het opzetten en uitvoeren van projecten ten behoeve van educatie, neutralisatie en adopties, de tijdelijke opvang van zwerfdieren, alsmede het bekend maken omtrent de problematiek hier rondom;
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beloningsbeleid

De bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen enkele beloning voor hun werkzaamheden.